Olsztyn, 02.01.2020r.

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E  

w związku z realizacją projektu „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego celem opracowania innowacyjnych produktów z dziedziny automatyki przemysłowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
 2. NIP: 739-020-03-01
  KRS: 0000215161
  Telefon: 89/534 23 23
  www: www.visacom.pl
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. INFORMACJE OGÓLNE
  1. Postępowanie o udzieleniu zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. Procedura jest prowadzona w języku polskim.
  2. Rodzaj zamówienia: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.
  3. Nazwa zamówienia: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budynku CBR” w ramach zadania „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego celem opracowania innowacyjnych produktów z dziedziny automatyki przemysłowej”.   
  4. Kody CPV: 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 1. Nazwa zamówienia: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) budynku CBR” w ramach zadania „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego celem opracowania innowacyjnych produktów z dziedziny automatyki przemysłowej”.
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) dotyczącego realizacji zadania „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego celem opracowania innowacyjnych produktów z dziedziny automatyki przemysłowej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Opracowanie posłuży do ogłoszenia przez Zamawiającego postępowania ofertowego na realizację pierwszego elementu inwestycji jakim jest zaprojektowanie obiektu CBR, uzyskanie pozwolenia na budowę, opracowanie projektu wykonawczego.

  Program funkcjonalno – użytkowy posłuży do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ryczałtowej ceny oferty wraz z wykonaniem prac projektowych w zakresie budynku, uzyskania warunków przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej, zaprojektowania zjazdu z nieruchomości i inne niezbędne wg, zapisów prawa budowlanego.
  Inwestycja obejmuje budowę budynku o 2 kondygnacjach nadziemnych (parter + I piętro) –  o parametrach i uwarunkowaniach zgodnych z uzyskanymi przez Wykonawcę warunkami zabudowy; o powierzchni użytkowej około 690m2 (tolerancja max ±10%) wraz z niezbędną infrastrukturą obejmującą: przyłączenia do sieci, zaprojektowanie miejsc postojowych, dojść, dojazdów, zieleni urządzonej, elementów małej architektury oraz wskazaniem lokalizacji podstawowego wyposażenia wnętrza budynku.

  Specyfikacje materiałowe i techniczne powinny być zgodne z Polskimi Normami i powinny być zaakceptowane przez Zamawiającego.

  Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

  Na podstawie wstępnego projektu koncepcyjnego

  Powierzchnia zabudowy : 385m2
  Powierzchnia całkowita : 785,50m2
  Powierzchnia netto : 690 m2
  Powierzchni użytkowa : 690 m2
  Kubatura brutto : 3260,00m3
  Wysokość : 8,2 m
  Szerokość elewacji frontowej 18m ±10%
  Dach płaski, wysokość attyki do 12 m, wysokość okapu do 11,50 m

   

 1. WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 1. Wykażą brak powiązań osobowych/kapitałowych z Zamawiającym:

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z zapisami zasady konkurencyjności, tj. zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).

 2. Posiadają uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń.
 3. Posiadają wiedzę i doświadczenie (co najmniej 10 lat) w zakresie opracowania programów funkcjonalno-użytkowych lub dokumentacji projektowej.
 4. Posiadają doświadczenie w realizacji projektów CBR.
 5. Posiadają polisę OC na kwotę minimum 500 tys. zł.
 6. Dysponują osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do prawidłowego wykonania określonej działalności lub czynności zgodnie z przedmiotem zamówienia w części dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży potwierdzenie dotyczące posiadanych uprawnień osób, którymi dysponuje w zakresie:
  1. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;
  2. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;
  3. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych;
 1. WYKAZ ZAŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy stanowiący Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
 2. Wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym stanowiące Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego.
 3. Parafowany wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.
 4. Wykaz osób oraz posiadanego doświadczenia stanowiący załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego.
 1. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
 1. Wykonawca określi całkowitą cenę przedmiotu zamówienia dla każdej Części w złotych polskich, która obejmować będzie wykonanie całości przedmiotu zamówienia danej Części opisanego w Zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednorazową i ostateczną, obejmującą należy podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z właściwym przygotowaniem i wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 2. W Formularzu oferty,  który stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, wykonawca winien podać cenę netto za wykonanie przedmiotu zamówienia, %  stawkę podatku VAT oraz łączną cenę brutto.
 3. W Specyfikacji cen, stanowiący element Formularza ofertowego, Wykonawca powinien podać wartości netto oraz brutto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
 4. Cena netto, cena brutto oraz wartość netto i brutto poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia  musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 5. Ocenie podlegać będzie cena oferty netto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia.
 6. Cena oferty nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy.
 1. KRYTERIA WYBORU OFERT. OPIS KRYTERIÓW.
 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny – „cena brutto” – waga 100% (100 pkt).
 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające wykluczeniu.
 3. Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
 4. Zamawiający poinformuje Wykonawców,  którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 5. Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.
 1. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych.
 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
 3. Oferta winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w Zapytaniu ofertowym.
 4. Formularz oferty oraz pozostałe dokumenty winne być przygotowane przez Wykonawcę w treści zgodnej z niniejszym Zapytaniem ofertowym.
 5. Oferta winna być sporządzona na piśmie w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę, w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
 7. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania powyższych dokumentów musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. Podpis powinien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie dwie lub więcej osób, dokumenty składające się na ofertę muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
 8. Zaleca się, by każda, zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Wszystkie zmiany w treści oferty, a w szczególności przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, itp. winne być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 1. Oferty wraz z załącznikami i oświadczeniami należy składać osobiście, przesłać pocztą tradycyjną lub kurierem na adres: Visacom Sp. z o.o. ul. Trylińskiego 8/L1 10-683 Olsztyn.  
 2. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (o złożeniu oferty nie decyduje data stempla pocztowego).
 3. Termin składania ofert upływa w dniu 10.01.2020r. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Do oferty musi być dołączony wykaz co najmniej trzech opracowanych programów funkcjonalno-użytkowych lub dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę.
 5. Wymagania dotyczące PFU

  Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu opracowaną dokumentację ilości: - po 2 egz. w formie papierowej,
  - po 2 egz. na nośniku elektronicznym w formacie *.pdf, *.doc i/lub *.xls (płyta CD – ROM).
  - przeniesienie na zamawiającego wszelkich praw autorskich do wykonanej przez siebie dokumentacji

 1. DODATKOWE POSTANOWIENIA
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania ofertowego. Jeżeli zmiany będą mogły mieć istotny wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.
 2. Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec Stron. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
 3. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub wariantowe (w tym tzw. oferty wariantowe) – spowoduje odrzucenie oferty złożonej przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 5. Zakres prac może być zlecony do realizacji podmiotom trzecim z zastrzeżeniem, iż odpowiedzialność za jakość i terminowość prac odpowiada w pełni główny wykonawca.
 6. Oferty przesłane pocztą elektroniczną, faksem lub inna drogą niewskazaną przez Zamawiającego zostaną odrzucone.
 7. Przez złożenie oferty w wyznaczonym terminie należy rozumieć dostarczenie Zamawiającemu oferty – do wyżej wskazanego miejsca – przed upływem wskazanego  terminu. Data stempla pocztowego czy potwierdzenia nadania nie decyduje o tym, czy oferta została złożona w terminie.
 8. Zamawiający udostępnia możliwość kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego. Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: Justyna Jeznach.
 9. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni kalendarzowych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 10. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznie ustalonego terminu składania ofert. 
 11. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.   
 12. Zamawiający po dokonaniu ocen nadesłanych ofert dokona oceny najkorzystniejszej oferty, co zostanie udokumentowane protokołem postępowania o udzieleniu zamówienia.
 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku, gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe. 
 14. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
  • wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  • treść oferty nie odpowiada wymogom ogłoszenia,
  • oferta stanowi naruszenie uczciwej konkurencji.
 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  • nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny;
  • pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania;
  • zmiany warunków udzielenia zamówienia.
 16. W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
 17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postepowania bez wyboru oferty.
 18. Z Wykonawcą, którego oferta spełni wszystkie warunki stawiane w zapytaniu ofertowym oraz uzyska najwyższą liczbę punktów, zostanie podpisana umowa na realizację usługi.
 19. W przypadku, gdy wykonawca odmówi podpisania umowy z zamawiającym, zamawiający podpisze umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą ocenę.
 20. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz zapisami zapytania ofertowego przy zachowaniu należytej staranności i najlepszej praktyki zawodowej.
 21. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie zobowiązuje do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego. 
 22. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.
 1. REALIZACJA UMOWY:
 1. Przedmiot zamówienia musi uwzględniać potrzeby Zamawiającego i odpowiadać wiedzy technicznej, obowiązującym Polskim Normom i przepisom techniczno-budowlanym, a w szczególności musi być zgodny z przepisami:
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1129),
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389),
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. 2015 r., poz. 1422),
  • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej obiektów budowlanych, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 r. Nr 109, poz. 719),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
   w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.),
  • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)
   i wszystkimi wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
   w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U z 2015, poz. 376).
 2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie do dnia 17.01.2020 r.
 3. Wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia płatne będzie w drodze przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz podpisania przez obie strony protokołu ilościowego i jakościowego potwierdzającego prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy.
 4. Wykonawcy nie przysługują roszczenia zlecenia mu zamówienia z tytułu zwiększenia/zmniejszenia części zamówienia.
 1. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIANY UMOWY
 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:
  • zmiany jakichkolwiek rozporządzeń i przepisów i innych dokumentów, w tym dokumentów programowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, mających wpływ na realizację umowy;
  • zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy;
 2. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i zostaną wprowadzone do Umowy w formie aneksu.
 1. ZAŁĄCZNIKI:
 1. Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 2 – Formularz oferty
 3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań
 4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy  
 5. Załącznik nr 5 – Wykaz osób oraz posiadanego doświadczenia

 

 

 

 


top_zapytanie loga